Phương pháp phóng sinh đơn giản nhưng cần phải đủ các bước sau để hưởng trọn phần phước đức

Phương pháp phóng sinh đơn giản nhưng cần phải đủ các bước sau để việc phóng sinh được trọn vẹn và nhiều phúc đức mọi người nhé!

 • Tôi xin đem phương pháp phóng sinh đơn giản để nói với các vị TRƯỚC TIÊN PHẢI GIA TRÌ CHÚ ĐẠI BI VÀ 1 LY NƯỚC SẠCH RỒI RƯỚI LÊN MÌNH CHÚNG SINH ĐƯỢC PHÓNG SINH.
 • Miệng niệm bài sám hối như sau:
  1. Chúng con xưa nay tạo ác nghiệp
  2. Đều do 3 độc tham-sân-si
  3. Từ thân-miệng-ý mà sinh ra
  4. Nay đối trước Phật cầu sám hối
 • Sau khi niệm như vậy 3 lần rồi lại vì những súc sinh ấy mà niệm tam quy y: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật không đọa địa ngục, Quy y Pháp không đọa ngạ quỹ, Quy y Tăng không đọa súc sinh.
 • Tại sao đối với chúng sinh phải nói tam quy y. Bởi vì tất cả chúng sinh đều có 2 cái mạng: 1 là thân mạng, 2 là huệ mạng. Phóng sinh chẳng những cứu lấy thân mạng mà cũng nên cứu lấy cái huệ mạng của chúng…

phóng sinh

Để lại bình luận