chú đại bi
6 Tháng Hai, 2021

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni. 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô kết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà…