Kệ tụng Cầu Nguyện Hòa Bình Ni Trưởng Huỳnh Liên

CẦU NGUYỆN HOÀ BÌNH
Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.

cầu nguyện hòa bình

Đời gặp thuở can qua chinh chiến,
Sống những ngày nguy biến kinh tâm.
Kéo dài thê thảm nhiều năm,
Đầy trời sát khí cõi âm hiện hình!
Kẻ thác đi hồn linh tức tưởi,
Người sống còn rũ rượi sầu thương.
Kể đâu hết khúc đoạn trường,
Bàn tay ác nghiệt vô thường gây nên.
Thử xét lại căn nguyên giặc giã,
Bởi loài người mất cả lòng nhơn.
Thế thì đạo đức hết trơn,
Mất sao mất cả chữ NHƠN là người!
Đời như thế, mất đời có phải?
Chữ ĐỜI là mãi mãi đời đời.
Nhơn từ ấy đạo bền dài,
Vĩnh miên trường cửu đạo đây là đời.
Đời không đạo nên đời loạn khổ,
Đạo ở đời thật chỗ yên vui.
Dài dòng chẳng nói xa xuôi,
Tiến lên đạo chánh dẹp lui đường tà.
Cầu học đạo ấy là cầu nguyện,
Cầu sao cho phổ biến chúng sanh.
Thế gian tất cả hiền lành,
Tức thì thế giới hoà bình tự nhiên.
Một lẽ nữa căn nguyên giặc giã,
Bởi đời người tham chạ giựt giành.
Miếng ăn lẽ sống cho mình,
Mà bao kẻ khác điêu linh khốn nàn.
Đạo cứu thế muôn ngàn điều luật,
Đây hai điều phương thuật cứu tinh.
Không trộm cướp, không sát sanh,
Ấy là hai đấng thần linh hộ trì.
“Nhơn bất sát” không khi nào giết,
“Sát bất nhơn” mất biệt tiếng người.
Bao nhiêu loài vật trên đời,
Cũng thời mạng sống, cũng thời mang thân.
Cũng đau đớn chịu phần sanh tử,
Nỡ lòng nào bày sự giết ăn!
Oái oăm bạc ác vô ngần,
Giết thân kẻ khác nuôi thân của mình.
Tâm đã chẳng động tình bi thiết,
Mất thiện lương lịm chết cõi lòng.
Quen tay giết được đèo bồng,
Mạng người đồng loại, cũng không ngại ngùng.
Càng tập nhiễm ăn dùng huyết nhục,
Tánh tình người lắm lúc đổi thay.
Thấm vào cơ thể lâu ngày,
Hoà chung chất máu các loài thú muông.
Đời hăng hái say cuồng chém giết,
Bởi nung bầu nhiệt huyết bùng sôi!
Hồn oan chết thảm không nguôi,
Thù xưa vương vấn giục xui giặc loàn.
Nay bằng muốn giải oan dứt nghiệp,
Phép tu trì cần kíp ban hành.
Mỗi người phải cữ sát sanh,
Xót thương loài vật lòng lành ăn chay.
Theo luật sống chẳng ai được giết,
Không sanh người sao diệt mạng người?
Lập nên luật sống ở đời,
Bảo tồn mạng sống các loài nhỏ nhen.
Nếu con kiến có quyền được sống,
Thì loài người luật rộng biết bao.
Tự do sống mãi bền lâu,
Miễn đừng đoản mạng giảm thâu tuổi dài.
Ăn để sống mỗi ngày đơn giản,
Mễ cốc đều có sẵn khắp nơi.
Cấy cày trồng tỉa đua bơi,
Ấy là phận sự của người cư gia.
Bậc giải thoát lìa xa nghệ nghiệp,
Được nhẹ mình độ tiếp chúng sanh.
Hạnh tu Khất sĩ lữ hành,
Mỗi ngày khất thực trì bình giáo khuyên.
Mượn thân ấy làm duyên tế độ,
Cho thế trần được chỗ gieo nhơn.
Tập lần bố thí ra ơn,
Lòng tham dứt bỏ, đạo chơn hầu gần.
Đã bố thí một lần cả thảy,
Lộc của mình để lại cho đời.
Ra đi chẳng dính trong người,
Mảy may danh lợi tăm hơi của tiền.
Rồi xin lại luân phiên mỗi bữa,
Một bát cơm đủ chứa dạ dày.
Chẳng dư cất để nhiều ngày,
Không hay phung phí tốn xài chi chi.
Người bố thí sau khi mình thí,
Nên kẻ đời gắng chí học theo.
Lòng tham làm giặc hiểm nghèo,
Hạnh tu bố thí gương treo sửa đời.
Pháp khất thực dạy người bố thí,
Cùng dạy mình chơn lý không tham.
Bao giờ dứt tánh mê ham,
Muôn ngàn phận sự việc làm đều xong.
Bằng trái lại nếu không huấn tập,
Bước ra đời tạo lập thân danh.
Ô hô sự nghiệp tan tành,
Lại thêm báo hại chúng sanh khổ sầu.
Trong đời phải cần tu hai pháp:
Ăn chay và vui hạp đi xin.
Luật nghiêm giới cấm giữ gìn,
Muôn người hoà hiệp như in một người.
Ấy phương pháp lập đời đạo đức,
Dẫn loài người đến mức yên vui.
Không còn loạn khổ chia phui,
Ủ ê tang tóc ngậm ngùi đau thương!
Cùng hiệp chí tìm phương cầu nguyện,
Cầu xin cho xuất hiện triết nhân.
Đảm đang phận sự độ trần,
Cao xuê ngôi vị đáng phần Thế Tôn.

Để lại bình luận