cầu nguyện hòa bình
26 Tháng Một, 2022

CẦU NGUYỆN HOÀ BÌNH Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên. Đời gặp thuở can qua chinh chiến, Sống những ngày nguy biến kinh tâm. Kéo dài thê thảm nhiều năm, Đầy trời sát khí cõi âm hiện hình! Kẻ thác đi hồn linh tức tưởi, Người sống còn rũ rượi sầu thương. Kể đâu hết…

chú đại bi
6 Tháng Hai, 2021

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni. 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô kết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà…