4 Câu Sám Hối Trước Phật, Bồ Tát Dễ Thuộc Dễ Nhớ Dành Cho Tất Cả Mọi Người

4 Câu Sám Hối Trước Phật, Bồ Tát Dễ Thuộc Dễ Nhớ Dành Cho Tất Cả Mọi Người

  1. Chúng con xưa nay tạo ác nghiệp
  2. Đều do 3 độc tham-sân-si
  3. Từ thân-miệng-ý mà sinh ra
  4. Nay đối trước Phật cầu sám hối

4 câu sám hối trước Phật

Để lại bình luận